Patron

Książę Przemysł urodził się ok. 1277/80. Nasz patron był drugim pod względem starszeństwa synem księcia Inowrocławia Siemomysła i Salomei Pomorskiej. Swoje imię zawdzięcza prawdopodobnie ojcu chrzestnemu którym był książę wielkopolski Przemysł II. Po śmierci Siemomysła w 1287 r., Przemysł pozostał pod opieką matki. Od 1296 r. rozpoczął razem z bratem Leszkiem tzw. „rządy niedzielne” – formę rządów, w której wszystkim uczestnikom przysługiwało pełne prawo własności do całości dóbr.

Pieczęć piesza księcia Przemysła z 1307 roku.
Pieczęć piesza księcia Przemysła z 1307 roku

Pierwszy samodzielny dokument książę Przemysł wystawił w 1298 r. Dwa lata później razem z braćmi Leszkiem i Kazimierzem został zmuszony do uznania zwierzchności Wacława II (króla czeskiego na polskim tronie). W latach 1303-1312 wobec znalezienia się starszego brata – Leszka w niewoli czeskiej władał Przemysł dzielnicą inowrocławską. W 1304 roku książę wraz z Kazimierzem próbowali wykupić od Krzyżaków zastawioną przez Leszka ziemię michałowską. Pieniądze na ten cel pożyczyli od biskupa włocławskiego Gerwarda z Ostrowa, jednak Krzyżacy odmówili zwrotu ziemi.

Rycina „Przemysław, książę kujawski”
Rycina „Przemysław, książę kujawski”

W 1306 roku Przemysł podporządkował się stryjowi Władysławowi Łokietkowi. W zamian otrzymał namiestnictwo w Świeciu. Urząd namiestnika utracił Przemysł w 1309 roku w wyniku najazdu krzyżackiego. W 1314 r. po śmierci księżnej Salomei bracia postanowili podzielić się ziemiami – Przemysł otrzymał kasztelanię wyszogrodzką i bydgoską. W 1318 r. zawarł obustronny układ z Leszkiem, na mocy którego w razie bezpotomnej śmierci, ziemie miały przypaść drugiemu bratu, tak samo jak opieka nad nieletnim potomstwem, gdyby któryś z braci takowe pozostawił. Niespodziewanie jednak pomiędzy 1323 a 1324 starszy brat abdykował, pozostawiając całość księstwa Przemysłowi. Od tego momentu nasz patron mógł się tytułować panem Inowrocławia oraz Wyszogrodu i jako taki w 1325 roku lokował na prawie magdeburskim Solec Kujawski. Pomiędzy 1327/1328 wobec zbliżającej się wojny z Zakonem, Władysław Łokietek postanowił w celu ułatwienia prowadzenia działań wojennych przejąć księstwo inowrocławskie. W zamian nasz patron otrzymał księstwo sieradzkie. Przemysł już jako książę sieradzki wziął udział w wojnie z Zakonem, co skończyło się zniszczeniem Sieradza w 1331 r. Rok później w imieniu króla prowadził z Krzyżakami negocjacje w Inowrocławiu, które zakończyły się niepowodzeniem. Ostatni raz pojawił się w źródłach w 1336 roku. Zmarł bezpotomnie pod koniec 1338 lub na początku 1339 roku.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.