Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim informuje, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 31 20, e-mail: muzeum@soleckujawski.pl

2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Natalia Sieracka, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosobowe@soleckujawski.pl

3 Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • – wykonywać zadania statutowe Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim realizowane w interesie publicznym,
 • – wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze,
 • – prowadzić działania promocyjne, marketingowe,
 • – wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną oraz związane z nimi rozliczenia finansowe lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 • – niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • – niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • – prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów promocyjnych i marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • – Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę przy wykonywaniu zadań statutowych Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 • – osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • – podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 • – innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom, współorganizatorom konkursów itp.

6 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7 Ma Pani/Pan prawo do:

 • – żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • – ich sprostowania,
 • – ich usunięcia,
 • – ograniczenia przetwarzania,
 • – przenoszenia danych osobowych,
 • – cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • – wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

9 Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: muzeum@soleckujawski.pl

10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

11 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.