Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dokumenty do pobrania:

Dostępność – Wniosek o udostępnienie usługi

Deklaracja dostępności architektonicznej

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

————————————-

Dostępność architektoniczna

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,

ul. Toruńska 8, 86-050 Solec Kujawski

Budynek Villa Anna

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Główne od strony ul. Toruńskiej oraz trzy techniczno-gospodarcze od strony podwórza, niedostępne dla osób niebędących pracownikami muzeum. Do wejścia głównego do Muzeum prowadzą schody. Przed jednym z wejść techniczno-gospodarczych znajduje się obniżenie o jeden stopień. Po wejściu do budynku od strony wejścia głównego znajdują się schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy wejściu do budynku jest zamieszczone odpowiednie oznaczenie.

W Muzeum Solca można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Muzeum i powinna być zgłoszona minimum 3 dni przed wizytą w placówce. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

————————————-

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. W celu ułatwienia załatwiania spraw w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) tut. Muzeum informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN i umówić wizytę należy:

 1. Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Muzeum, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wskazać metodę komunikowania się, przedmiot sprawy, proponowany termin skorzystania ze świadczenia.
 3. Wypełnić Wzór formularza

W tym celu Wnioskodawca (dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) składa wniosek o udostępnienie usługi do Muzeum Solca im. Księcia Przemysła z zamiarem skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN w kontaktach z Urzędem Miejskim wg załączonego wzoru – WNIOSEK: DOC, PDF. Wniosek zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Po otrzymaniu zgłoszenia Muzeum zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie planowanym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w tym dniu, przekazana zostanie zwrotna informacja o innym możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

 1. pocztą elektroniczną na adres: muzeum[at]soleckujawski.pl ( [at] = @)
 2. listownie na adres: Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8, 86 – 050 Solec Kujawski;
 3. telefonicznie pod nr tel. 52 387 31 20

II. Zapewniamy również komunikację z Muzeum na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik schodzi do klienta ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Muzeum.

————————————-

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa Muzeum Solca im Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim http://www.muzeum.soleckujawski.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Badanie dokonane przy pomocy narzędzia Firefox Accessibility Extension (FAE), narzędzia do oceny strony: European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/) oraz ręcznej weryfikacji audytora z którego wynika, że:

Strona Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim spełnia wymagania dostępności cyfrowej w 79,60 %

 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. Może to spowodować dezorientację użytkownika po kliknięciu w odnośnik.
 • Multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają poprawnie sformułowanych napisów dla niesłyszących. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe i graficzne w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany atrybut alt.
 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo.
 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do wysokości 256 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania w pionie.
 • Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach.
 • Brak zastosowania znaczników „TITLE” w opisach alternatywnych oraz plikach multimedialnych. Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • Narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść nie są dostępne bez użycia myszki i nie posiadają dostępnej alternatywy Stanowi to barierę dostępności cyfrowej.
 • W kodzie strony są przestarzałe elementy HTML służące prezentacji w formie banneru.
 • Na stronie występują błędy walidacji kodu strony, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 1 listopad 2021 roku.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Solca: tutaj

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.