Kadencyjny program działania na lata 2022-2028

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do umowy z dnia 22 grudnia 2021 r. – kadencyjny program działania Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim na lata 2022-2028.

I. Misja

Misja Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawski pozostaje niezmienna i jest nią stworzenie u współczesnych mieszkańców Solca Kujawskiego poczucia więzi i wspólnoty z mieszkańcami miasta w minionych wiekach.

II. Wizja

Muzeum Solca działa już ponad 11 lat. W tym czasie zdołało okrzepnąć jako instytucja i na stałe wpisało się w krajobraz życia kulturalnego Solca Kujawskiego.

Wystawa stała „Dzieje Solca Kujawskiego i okolic” ma wielkie znaczenie dla edukacji poświęconej przeszłości Solca Kujawskiego w związku z faktem iż choć pierwsza pisemna wzmianka o Solcu pochodzi jeszcze z czasów przed lokacyjnych, to jest z 1263 r. (758 lat temu), to najstarszy budynek w mieście z udokumentowaną historią pochodzi z lat 40. XIX w. (kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) – w związku z tym ponad 500 lat dziejów miasta nie ma odzwierciedlenia w jego wyglądzie zewnętrznym – a opowiedzenie tych dziejów jest możliwe właśnie dzięki wystawie stałej „Dzieje Solca Kujawskiego i okolic”. Wystawa ta jest cały czas rozbudowywana i powoli dochodzi do punktu w którym dalsze poszerzanie ekspozycji z powodu braku przestrzeni wystawienniczej staje się niemal niemożliwe. Dodatkowo, za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Solca, możliwy jest wirtualny spacer po tej wystawie.

Ponadto, prowadząc bieżącą działalność wystawienniczą, do tej pory Muzeum Solca przygotowało ponad 80 wystaw czasowych, w zdecydowanej większości związanych z tematyką lokalną, ważnymi wydarzeniami, postaciami czy instytucjami a także z okolicznymi miejscowościami.

Muzeum Solca organizuje też wystawy edukacyjne oraz lekcje muzealne, przede wszystkim dla uczniów soleckich szkół i przedszkoli, ale z naszej oferty korzystają także placówki z sąsiednich gmin.

Do tej pory łącznie przez mury Muzeum Solca przewinęło się ponad 24 tys. zwiedzających, a w ewidencji muzealnej skatalogowano prawie 6 tys. muzealiów.

Kilkadziesiąt eksponatów, zanim trafiły na ekspozycję, poddano zbiegom konserwatorskim. Muzeum prowadzi też działalność wydawniczą: czasopismo „Rocznik Solecki” oraz inne publikacje związane z historią Solca Kujawskiego. Trwają też prace nad nową monografią miasta.

Z przedstawionych powyżej informacji jasno wynika, że minął już wczesny etap rozwoju Muzeum Solca i instytucja ta wchodzi w kolejną fazę swojej działalności, polegającą na kontynuacji dotychczasowych działań, ale z uwzględnieniem zmian na jakie pozwalają zgromadzone już zbiory oraz zdobyte doświadczenia.

Oczywiście zgodnie z działalnością statutową należy ciągle dążyć do rozbudowy kolekcji muzealnej w oparciu o stosowane do tej pory kryteria, czyli gromadzenie muzealiów związanych z przeszłością Solca Kujawskiego i okolic oraz z mieszkańcami tych terenów, a także ze św. Stanisławem (patronem miasta), rzeką Wisłą (jako czynnikiem determinującym rozwój miasta do I poł. XX w.) czy z Powstaniem Wielkopolskim.

Gromadzone muzealia w miarę możliwości powinny być poddawane zabiegom konserwatorskim.

Najważniejszym celem na najbliższe lata działalności Muzeum Solca powinno być powstanie nowej wystawy czasowej (być może pod tym samym tytułem co obecna), poświęconej jak poprzedniczka lokalnej historii, ale wykorzystującej w pełni obecną bazę jaką dysponuje instytucja, czyli: poszerzoną wiedzę o historii miasta, o wiele większe zasoby ikonograficzne (zwłaszcza dotyczące okresu od końca XIX w.) a także bogate zbiory muzealiów, które obecnie przechowywane są w magazynach. Taka poszerzona wystawa stała mogłaby powstać nawet przy wykorzystaniu dotychczasowej bazy lokalowej, dzięki nowemu rozplanowaniu, oraz z zastosowaniem nowoczesnych systemów wystawienniczych (obejmujących gabloty, plansze, multimedia i nowoczesne systemy oświetleniowe).

Wskazanym byłoby poprzedzenie, lub przynajmniej skoordynowanie prac nad nową wystawą stałą, z termomodernizacją budynku Villi Anna, co pozwoliłoby na poprawienie parametrów klimatycznych w pomieszczeniach wystawienniczych, magazynowych i administracyjno-biurowych, i co skutkowałoby większą kontrolą nad warunkami w jakich przechowywane są muzealia oraz większym komfortem pracy dla osób zatrudnionych w Muzeum Solca.

Nadal większość wystaw czasowych powinna być poświęcona Solcowi Kujawskiemu, ewentualnie innym miejscowościom z terenu Gminy Solec Kujawski, mieszkańcom tych terenów a także działającym tu organizacjom i instytucjom.

Należy kontynuować działalność popularyzatorsko edukacyjną poprzez organizację imprez plenerowych, warsztatów czy lekcji muzealnych a także publikując wydawnictwa popularyzujące wiedzę o lokalnej historii. Należy też kontynuować badania naukowe, historyczne i archeologiczne, których celem jest poszerzenie wiedzy o historii Solca Kujawskiego i okolic a zwłaszcza ustalenie pierwotnej lokalizacji naszego miasta.

Należy też stale rozwijać kontakt pomiędzy Muzeum Solca a publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www.

Jeśli będzie taka możliwość i Muzeum Solca otrzyma do zagospodarowania teren przy Villi Anna (np. pomieszczenia i plac wykorzystywane obecnie przez Pogotowie Ratunkowe), powstanie możliwość stworzenia ekspozycji plenerowej z wykorzystaniem już zgromadzonych eksponatów, które pozwolą m.in. na stworzenie lapidarium (w chwili obecnej w Muzeum Solca znajduje się kilkanaście fragmentów nagrobków pochodzących głownie z ewangelickich cmentarzy z terenu Solca Kujawskiego i okolic), wyeksponowanie kamieni młyńskich pochodzących z młyna w Otorowie czy w wersji najbardziej ambitnej, odtworzenie konstrukcji baraku jenieckiego z okresu II wojny światowej. Byłoby to miejsce gdzie można przygotować ekspozycję militariów, ale także przypomnieć o losie setek jeńców: Szkotów, Anglików, Francuzów, Włochów czy Rosjan, którzy jako jeńcy – robotnicy przymusowi, trafili do naszego miasta w okresie II wojny światowej. Stworzenie takiej ekspozycji, połączone z odpowiednią promocją pozwoliłoby Muzeum Solca stać się prawdziwą atrakcją turystyczną miasta.

III. Cele

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2028 r., Muzeum Solca powinno:

1. prowadzić działalność kolekcjonerską poprzez:

– gromadzenie i systematyczne katalogowanie eksponatów;

– poddawanie najcenniejszych i najciekawszych eksponatów zabiegom konserwatorskim;

2. prowadzić działalność wystawienniczą zmierzającą do popularyzacji wiedzy o Solcu Kujawskim i jego okolicach oraz o mieszkańcach tych terenów a także dążyć do stałego zwiększania liczby zwiedzających Muzeum poprzez:

– przygotowanie nowej wystawy stałej poświęconej dziejom Solca Kujawskiego i okolic – jej otwarcie powinno nastąpić w połowie 2025 r. – w ramach obchodów 700-lecia nadania Solcowi praw miejskich (w związku z tym należy założyć, że w I poł. 2025 r. Muzeum będzie przynajmniej częściowo zamknięte dla zwiedzających).

– organizowanie co najmniej 6 wystaw czasowych rocznie;

– przygotowywanie w ciągu roku przynajmniej jednej wystawy edukacyjnej dla uczniów soleckich szkół;

– jeśli będzie taka możliwość, zagospodarowanie terenu na zapleczu Villi Anna na ekspozycję plenerową (lapidarium, fragmenty kół młyńskich, barak jeniecki);

3. prowadzić działalność popularyzatorsko – edukacyjną poprzez:

– zakończenie prac redakcyjnych i wydanie monografii Solca Kujawskiego – najlepiej także w 2025 r. – dla uświetnienia obchodów 700-lecia nadania Solcowi praw miejskich;

– organizowanie w ciągu roku przynajmniej jednej imprezy plenerowej popularyzującej historię wśród mieszkańców Miasta i Gminy Solec Kujawski;

– wydawanie w ciągu roku przynajmniej jednego wydawnictwa poświęconego historii Solca Kujawskiego;

– przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

– przygotowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych dla uczniów soleckich szkół i przedszkoli;

– przygotowywanie i przeprowadzenie co roku konkursu wiedzy na temat lokalnej historii, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Solca Kujawskiego;

– prowadzenie działalności łączącej popularyzację wiedzy historycznej, niekiedy połączonej z zabawą, za pośrednictwem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

4. prowadzić działalność naukową poprzez:

– badania historyczne prowadzone przez pracowników Muzeum Solca, ewentualnie na zlecenie Muzeum;

– ułatwianie prowadzenia badań historycznych studentom oraz wszystkim miłośnikom historii lokalnej;

– prowadzenie badań archeologiczne na terenie Solca Kujawskiego i Gminy Solec Kujawski, których głównym celem powinno być ustalenie pierwotnej lokalizacji miasta Solca.

IV. Finansowanie

Realizacja wizji rozwoju Muzeum Solca a także poszczególnych celów będzie prowadzona w oparciu o dotację podmiotową i ewentualne dotacje celowe pochodzące od Organizatora, a także o przychody z działalności Muzeum i inne przychody, takie jak środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.