Nowości

„Grabież. 250 rocznica I Rozbioru Polski”

Dnia 23 marca br. w Muzeum Solca otwarto wystawę czasową pt. „Grabież. 250 rocznica I Rozbioru Polski”. Ekspozycja przedstawia okoliczności, przebieg oraz skutki wydarzenia, w wyniku którego Polska utraciła na rzecz trzech sąsiednich mocarstw: Rosji, Prus i Austrii, blisko jedną trzecią swojego terytorium oraz ponad jedną trzecią ludności. W wyniku I Rozbioru Polski, pod zaborem pruskim znalazł się także Solec, który podzielił los północnej części Kujaw, Warmii czy Pomorza Gdańskiego. Dramat rozbioru polegał także na tym, że słaba militarnie i politycznie Polska nie była w stanie zdobyć się na nawet symboliczny gest oporu. Na wystawie można zobaczyć sylwetki grabieżców – czyli władców trzech ościennych mocarstw, które zagarnęły dla siebie część państwa polskiego. Znajdują się także informacje o ostatnim królu Polski – Stanisławie Auguście Poniatowskim.  Niespodziewanie nowa wystawa czasowa Muzeum Solca okazuje się bardzo aktualna w obliczu wojny, która toczy się na terytorium wschodniego sąsiada Polski – Ukrainy. Jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe by jakieś europejskie państwo, szermując takimi pojęciami jak „strefa wpływów” czy „równowaga sił” mogło chcieć oderwać część terytorium innego państwa, albo zaprowadzić tam  posłuszny sobie rząd. Historia obudziła się i daje o sobie znać, brutalnie kopiąc w nasze drzwi.


23 березня поточного року в Музеї Сольця відкрито тимчасову виставку під назвою „Грабіж. 250 річниця І Розділу Польщі”. Експозиція представляє обставини, перебіг, а також наслідки події, в результаті якої Польща втратила на користь трьох сусідніх держав: Росії, Пруссії і Австрії близько однієї третьої своєї території, а також понад одну третю населення. В результаті І Розділу Польщі, під пруською частиною опинився також Солець, який поділив долю північної частини Куявії, Вармії чи Гданьського Помор’я. Драма розділу полягала також в тому, що слабка у військовому та політичному відношеннях Польща не була здатна наважитися навіть на символічний жест опору. На виставці можна побачити профілі грабіжників – тобто, правителів 3 сусідніх держав, які захопили собі частину польської держави. На виставці також наводиться інформація про останнього короля Польщі – Станіслава Августа Понятовського.
Нова тимчасова виставка Музею Сольця несподівано виявляється дуже актуальною в обличчі війни, яка точиться на території східного сусіда Польщі – України. Ще донедавна здавалося неможливим, щоб якась європейська держава, нехтуючи такими поняттями як „зона впливів” чи „рівновага сил” могла хотіти відірвати частину території іншої держави, або запровадити там слухняну собі владу. Історія прокинулася і дає про себе знати, брутально стукаючи в наші двері.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

Identyfikator w ePUAP: MuzeumSolecKujawski /MuzeumSolecKujawski/SkrytkaESP

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.