Nowości

Publikacje

„DOKUMENTY MIASTA SOLCA KUJAWSKIEGO z lat 1571-1760” opracowali Katarzyna Smorowińska i Adam Szefer pod redakcją Marcina Hlebionka

Od Wydawców

Niniejsze wydawnictwo ma charakter popularno-naukowy, a jego celem jest przybliżenie czytelnikowi życia mieszkańców Solca Kujawskiego w jego aspekcie prawnym, ekonomicznym oraz społecznym. Naukowcom zaś ma ułatwić dostęp do materiałów źródłowych. Składa się ono z krótkiego wstępu traktującego o ustroju miasta w czasach przedrozbiorowych oraz dziejów najdawniejszego zasobu archiwalnego, a jego zasadniczą część stanowi edycja źródeł z epoki nowożytnej z lat 1571-1760.

Zakupu publikacji dokonać można przy stoisku z pamiątkami w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Cena: 7 zł.

INFORMATOR

Informator wydany został z okazji pięciolecia Muzeum Solca. Broszura w zarysie przedstawia historię powstania i działalności soleckiej instytucji kultury.

Informator można nabyć w cenie 2 zł przy stoisku z pamiątkami w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Rafał Kubiak, „100 lat kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim 1912-2012”

W roku 2012 kościół pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika obchodził 100-lecie swego istnienia. Poświęcenie soleckiej świątyni nastąpiło w niedzielę 15 grudnia 1912 r. Od tego czasu kościół św. Stanisława na stałe wrósł w krajobraz Solca i można powiedzieć, że stał się jednym z jego symboli. Rozbudowany na początku lat 30-tych, wspaniale ozdobiony malowidłami na początku lat 50-tych, zawierający piękne barokowe ołtarze z wcześniejszych soleckich kościołów, jest dziś bez wątpienia najwspanialszym zabytkiem naszego miasta.

Niniejsze opracowanie skupia się na dziejach soleckiego kościoła św. Stanisława jego budowy, rozbudowy, dekoracji wewnętrznych czy wyposażenia. Drugą część publikacji stanowi poczet soleckich proboszczów z 1904-2012.

Powyższa publikacja jest do nabycia w cenie 10 zł przy stoisku z pamiątkami w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Marcin Hlebionek, „Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w.”

Solec Kujawski 2009, s. 60.

„Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w.” jest pierwszą publikacją wydaną przez Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Autorem wydawnictwa jest dr Marcin Hlebionek – pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca zawiera wybrane źródła pisane dotyczące parafii. Przede wszystkim przedstawiono najciekawsze protokoły z wizytacji kanonicznych soleckiego kościoła. Całość uzupełniają fragmenty dokumentów miejskich oraz pieczęcie parafii. Ponadto czytelnik będzie miał możliwość zapoznać się z zarysem dziejów soleckiej parafii p.w. Św. Stanisława, do momentu rozbiórki starego drewnianego kościoła (1909 r.).


„Rocznik Solecki VII”

Kolejny numer Rocznika Soleckiego podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczyna artykuł p. Jadwigi Bretes, która na podstawie ksiąg metrykalnych soleckiej parafii farnej opracowała dane demograficzno-statystyczne na temat mieszkańców naszego miasta i okolic od II poł. XVII do I poł. XIX w. Kolejny artykuł – autorstwa pana Patryka Banasiaka – jest poświęcony faktom oraz hipotezom odnoszącym się do początków Solca i jego lokalizacji w średniowieczu. Pan Piotr Księżniakiewicz przygotował archiwalną pomoc naukową w postaci katalogu materiałów archiwalnych do dziejów oświaty na terenie miasta i gminy Solec w latach 1722-1973. Tematykę sportową poruszył p. Rafał Kubiak, któremu udało się dotrzeć do dziennej daty powstania Klubu Sportowego „Unia”. W kolejnym tekście zostały zaś ukazane kulisy powstania boiska w soleckim parku. W rubryce „Wspomnienia” pojawiają się sylwetki pani Bożeny Komorowskiej i pana Michała Maloka, którzy odeszli od nas w 2016 r. Całość jak zwykle zamyka Kalendarium, przygotowane przez Ewelinę Matusiak.

„Rocznik Solecki VI”

Osią rocznika jest artykuł autorstwa Jadwigi Bretes poświęcony bezrobociu w Solcu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To przygnębiający tekst pokazujący mniej przyjemne aspekty soleckiej międzywojennej codzienności. Kolejne artykuły zostały przygotowane przez pracowników Muzeum Solca. Ewelina Matusiak przybliża nam dramatyczne losy soleckich żołnierzy górników w czasach stalinowskich, natomiast Łukasz Wojtecki przypomina, że w dwudziestoleciu międzywojennym, latem solecki park zmieniał się w obóz wojskowy. Rafał Kubiak prezentuje zaś kolejne źródło do dziejów Solca Kujawskiego. Tym razem są to pierwsze Zarządzenia Tymczasowego Komitetu, jaki zawiązał się w naszym mieście pod koniec stycznia 1945 r.

W tej edycji rocznika znalazło się też miejsce dla poezji, a to za sprawą wierszy poświęconych naszemu miastu, które zostały nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim z okazji 690. Lecia nadania Solcowi praw miejskich. Ponadto Rafał Kubiak przybliża najnowszą publikację poświęconą XIX-wiecznym dziejom Solca Kujawskiego autorstwa Barbary Janiszewskiej – Mincer. Całość zamyka Kalendarium za rok 2014, przygotowane przez Ewelinę Matusiak.

„Rocznik Solecki V”

W pierwszym artykule dr hab. Marcin Hlebionek przedstawia wyniki swoich badań oraz podsumowuje stan wiedzy o soleckich pieczęciach od średniowiecza aż do końca XVIII w. Kolejny tekst, autorstwa Adama Szefera zawiera informacje o dawnych solecczanach na podstawie „Księgi testamentów obywateli bydgoskich” z lat 1581-1620. Do czasów staropolskich nawiązuje też ciekawe źródło przygotowane do publikacji przez dr hab. Marcina Hlebionka. Jest to list soleckich władz skierowany w 1593 r. do władz Torunia w sprawie „wypożyczenia” kata. Następne artykuły – autorstwa Rafała Kubiaka – dotyczą już czasów nam bliższych. W pierwszym z nich znajdziemy informacje na temat soleckich pocztówek litograficznych z przełomu XIX/XX wieku, w kolejnym zaś opisano dzieje soleckiego oddziału Towarzystwa Powstańców i Wojaków w latach 1926-1937. Pomocą naukową do najnowszych dziejów Solca jest przygotowany przez Piotra Księżniakiewicza katalog materiałów dotyczących miasta i gminy Solec Kujawski, znajdujących się w bydgoskiej Delegaturze IPN. Całość tradycyjnie zamyka Kalendarium przygotowane przez Monikę Dudziak.

„Rocznik Solecki IV”

– już tradycyjnie autorką pierwszego i najbogatszego artykułu jest Pani Jadwiga Bretes, która tym razem rekonstruuje dzieje soleckich władz samorządowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejne dwa artykuły wyszły spod piór młodych soleckich historyków i powstały w oparciu o Ich prace licencjackie. Wojciech Widomski poszerza naszą wiedzę o historii Policji Państwowej w przedwojennym Solcu Kujawskim, natomiast Jakub Krzyżanowski przybliża nam historię najbardziej długowiecznego soleckiego zakładu, czyli Nasycalni. Autorem kolejnego artykułu jest pracownik naszego Muzeum, Łukasz Wojtecki, który opisuje dzieje soleckiej zorganizowanej turystyki motorowej. Kolejne teksy, to wspomnienia księdza Antoniego Balcerzaka z czasów Jego probostwa w Solca Kujawskim oraz odkryte przez dr. Marcina Hlebionka nowe ciekawe źródło do staropolskich dziejów naszego miasta.

„Rocznik Solecki III”– osią rocznika jest artykuł Jadwigi Bretes, dotyczący działalności organizacji istniejących przy parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim od początku XX wieku aż do 1939 roku. Ciekawostką dotyczącą życia codziennego mieszkańców Solca w XVII wieku jest sposób, w jaki wymierzano w naszym mieście kary. W artykule dr Marcina Hlebionka można zapoznać się z dwoma źródłami na ten temat. Tragiczne wydarzenia, które rozgrywały się w Otorowie w okresie drugiej wojny światowej, zostały przedstawione przez Bolesława Boczkaję. Z artykułu Łukasza Wojteckiego można z kolei dowiedzieć się o okolicznościach powstania Centralnych Warsztatów Sprzętu Budownictwa Miejskiego, czyli późniejszego ZREMBU. W Roczniku III przypomniano także sylwetki wybitnych solecczan, którzy odeszli od nas w 2011 r., – burmistrza Antoniego Nawrockiego  oraz Romana Zakrzewskiego. Cennym uzupełnieniem jest przedstawienie przez Martę Kliś badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Solca w 2011 roku, a także Kalendarium Soleckie za rok 2011.

„Rocznik Solecki II” kontynuuje publikację tekstów dotyczących przeszłości naszego miasta. Na szczególną uwagę zasługuje publikacja przez dr Marcina Hlebionka Statutu soleckiego cechu Płócienników z 1750 r. Dwa artykuły przybliżają dzieje Solca w dwudziestoleciu międzywojennym. Jadwiga Bretes przedstawia historię Policji Państwowej w Solcu, natomiast Rafał Kubiak opisuje losy Fabryki Konserw, na terenie której po wojnie utworzono Państwowe Zakłady Samochodowe. Ponadto dwa artykuły dotyczą dziejów współczesnych – Fabryki Obuwia oraz działalności Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego w Solcu Kujawskim. W „Roczniku” przypomniane zostały postacie zmarłych w ostatnim roku Jerzego Szafkowskiego, Jana Ciorkowskiego i Bernarda Białeckiego. Całość uzupełnia Kalendarium Soleckie za 2010 rok.

„Rocznik solecki” jest kolejną publikacją wydaną przez Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Zebrane w nim artykuły prezentują wybrane aspekty z dziejów naszego miasta. Autorami artykułów są solecczanie – miłośnicy miasta. Trzon rocznika stanowi artykuł  Jadwigi Bretes poświęcony cmentarzowi przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Poza tym w publikacji odnaleźć można dwie legendy o naszym mieście, autorstwa laureatów ogólnopolskiego konkursu „Ty i ja, z legendą nasza historia wiecznie trwa” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim. Całość uzupełnia kalendarium opisujące najważniejsze wydarzenia w naszym mieście w 2009 roku, oraz wspomnienie o zmarłym w czerwcu b. r. Franciszku Samojednym – organizatorze Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy zakładzie ZREMB w Solcu Kujawskim.

Muzeum Solca im. księcia przemysła
Kontakt:

dane kontaktowe

ul. Toruńska 8,
86-050 Solec Kujawski

tel:(+48)52-387-31-20
Adres mailowy: muzeum@soleckujawski.pl

COPYRIGHTS 2021

CREATED BY SNWS.